یکشنبه 24 تیر 1403
  • این سمینار لغو شده و به تاریخ دیگری موکول خواهد شد
  • این سمینار لغو شده و به تاریخ دیگری موکول خواهد شد
  • به دلیل تعطیلی دانشگاه‌ها، به زمان دیگری موکول خواهد شد
  • این سمینار لغو شده و به تاریخ دیگری موکول خواهد شد
  • این سمینار لغو شده و به تاریخ دیگری موکول خواهد شد
  • این سمینار لغو شده و به تاریخ دیگری موکول خواهد شد
برای ثبت نام در بقیه سمینارها لطفا کلیک ثبت نام در سمینارهای زمستان 1398 کنید