چهارشنبه 30 خرداد 1403

اندازه‌گيری بخش مهمی از فرآيند ساخت و توسعه محصولات می‌باشد. اندازه‌گيری برای توليد و توسعه استانداردها، براي ارتباط سالم بين خريدار و فروشنده، و همچنين براي اطمينان از مطابقت محصول توليد شده با استانداردهای مربوطه الزامی است. اندازه‌گيری همچنين برای نظارت و مانيتورينگ فرآيند، چه برای بهينه‌سازی و چه برای مدلسازی فرآيند مورد نياز می‌باشد. برای اينكه يك اندازه گيری معتبر باشد و از طرف تمامی طرفين مورد قبول بوده و به يك نحوه تفسير شود می‌بايستی به يك استاندارد اندازه‌گيری مشترك، از طريق يك سری مقايسه زنجيره وار و پيوسته قابل رديابی باشد. آزمايشگاه‌های كاليبراسيون در حكم حلقه‌های اين زنجير می‌باشند كه يك اندازه‌گيری را در نهايت به تعريف آن ارتباط می‌دهند. اين تعاريف توسط سيستم بين‌المللی آحاد ارائه شده و مورد توافق بين المللی می‌باشد. با توجه به فراگير شدن استانداردهای ISO و اهميت و جايگاه کاليبراسيون در اين استاندارد نقش آزمايشگاه‌های كاليبراسيون دو چندان می‌شود.

 

آدرس پست الکترونیکی : Reflab@nri.ac.ir
تلفن: (داخلی ٤٠٥٦-٤٨٠٥) ٩-٨٨٠٧٩٤٠٠

دامنه فعالیت

آزمايشگاه كاليبراسيون پژوهشگاه نيرو در حال حاضر در دو كميت دما و فشار فعال مي‌باشد. توانمندی‌های آزمايشگاه در حال حاضر و با تامين مراجع و امكانات جديد و به كارگيری دانش فنی جديد، افزايش يافته و به شرح زير می‌باشد:

كميت دما

 • كاليبراسيون انواع حسگر، دماسنج و ترنسميتر مرجع و صنعتي ترموكوپلی و ارايه معادله و نمودار كاليبراسيون، با توانايی پشتيبانی پروتكل حسگرهای هوشمند مانند: HART و Field bus (درمحل آزمايشگاه يا در سايت مشتری در گستره از ١٠٠- تا ١٢٠٠ درجه سلسيوس)
 • كاليبراسيون انواع حسگر، دماسنج و ترنسميتر مرجع و صنعتي مقاومت پلاتينی و ارايه معادله و نمودار كاليبراسيون، با توانايی پشتيبانی پروتكل حسگرهای هوشمند مانند: HART و Field bus (درمحل آزمايشگاه يا در سايت مشتری در گستره از ١٠٠- تا ٨٥٠ درجه سلسيوس)
 • بررسی ميانی دماسنج‌های مقاومت پلاتينی ( SPRT , PRT ) مرجع با نقطه سه گانه آب
 • كاليبراسيون انواع حسگر، دماسنج و ترنسميتر مرجع و صنعتی ترميستوری و ارايه معادله و نمودار كاليبراسيون (درمحل آزمايشگاه يا در سايت مشتری در گستره ١٠٠- تا ٣٠٠ درجه سلسيوس)
 • كاليبراسيون انواع دماسنج عقربه‌ای شامل دوفلزی (Bi-metallic) و انواع سيستم پرشده (Filled system) و ارايه معادله و نمودار كاليبراسيون (درمحل آزمايشگاه در گستره از ١٠٠- تا ٣٠٠ درجه سلسيوس يا در سايت مشتری در گستره از ٣٠- تا ١٤٠ درجه سلسيوس)
 • كاليبراسيون انواع دماسنج مايع در شيشه مرجع، معمولی، صنعتی، طبی و ارايه معادله و نمودار كاليبراسيون (درمحل آزمايشگاه در گستره از ٤٠- تا ٣٠٠ درجه سلسيوس يا در سايت مشتری در گستره از ٣٠- تا ١٤٠ درجه سلسيوس)
 • كاليبراسيون انواع محفظه كنترل شده دمايی شامل انواع محيط‌های كاليبراسيون، انواع فريزر، انواع انكوباتور، انواع كوره، انواع آون، سالت اسپری، MFIو انجام آزمون و گزارش پايداری و يكنواختی دما در حداكثر ٦٠ موقعيت مكانی (درمحل آزمايشگاه يا در سايت مشتری در گستره ١٠٠- تا ١٢٠٠درجه سلسيوس)

كميت فشار

 • كاليبراسيون انواع گيج‌های فشار، اختلاف فشار، خلاء ويا تركيبی عقربه‌ای يا الكتريكی (گيج ويا مطلق) مرجع و صنعتی و ارايه معادله و نمودار كاليبراسيون (در محل آزمايشگاه) و انواع صنعتي همراه با ارايه معادله و نمودار كاليبراسيون (در سايت مشتری) (در گستره ١- تا ٧٠٠ بار)
 • كاليبراسيون انواع ترنسميتر و ترنسديوسر فشار، اختلاف فشار، خلاء ويا تركيبی (گيج ويا مطلق) و ارايه معادله و نمودار كاليبراسيون، با توانايی پشتيبانی پروتكل حسگرهای هوشمند مانند: HART و Field bus ( در محل آزمايشگاه يا در سايت مشتری در گستره ١- تا ٧٠٠ بار)
 • كاليبراسيون انواع Level Meter فشاری و اختلاف فشاری
 • كاليبراسيون اختلاف فشارسنج‌های فلومترها
 • كاليبراسيون مانومترها

گواهی نامه‌های تاييد صلاحيت

 • گواهی نامه تاييد صلاحيت آزمايشگاه همكار از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران به شماره ٧٩٤/T
آزمایشگاه كالیبراسیون پژوهشگاه نیرو با هدف پاسخگویی به تمام نیازهای مشتریان خود در دو كمیت دما و فشار، دارای تجهیزات در رده‌های مختلف از استانداردهای اندازه‌گیری مرجع تا استانداردهای كاری و صنعتی می‌باشد. بالاترین رده‌ی استانداردهای مرجع كه وظیفه‌ی تامین بهترین عدم قطعیت اندازه‌گیری آزمایشگاه و همچنین قابلیت ردیابی اندازه‌گیری‌ها می‌باشند و همچنین استانداردهای مرجع ثانویه و كاری در هر كمیت به شرح زیر می‌باشند:

كميت دما

بهترین عدم قطعیت و همچنین قابلیت ردیابی اندازه‌گیری‌ها در كمیت دما در این آزمایشگاه از طریق حسگرهای مرجع SPRT و ترموكوپل‌های مرجع نوع S موجود در این آزمایشگاه در گستره ی از ١٠٠- تا ١٢٠٠ درجه سلسیوس تامین می‌گردد؛ این آزمایشگاه همچنین دارای انواع حسگرهای مرجع در رده‌های مختلف اندازه‌گیری، انواع نمایشگرهای مرجع آزمایشگاهی و پرتابل، و محیط‌های كالیبراسیون متنوع مرجع و پرتابل در گستره ی فوق‌الذكر می‌باشد.
از مراجع دیگر این آزمایشگاه نقطه سه گانه آب است، كه امكان پایش میانی حسگرهای PRT و SPRT در فاصله‌ی دو كالیبراسیون است. این خدمت قابل ارایه به مشتریان این آزمایشگاه نیز می‌باشد.

كميت فشار

بهترین عدم قطعیت و همچنین قابلیت ردیابی اندازه‌گیری‌ها در كمیت فشار در این آزمایشگاه از طریق Dead Weight Tester های موجود در این آزمایشگاه در گستره‌ی از ١- تا ٧٠٠ بار تامین می‌گردد؛ این آزمایشگاه همچنین دارای انواع تست گیج‌های آزمایشگاهی و كالیبراتور های پرتابل می‌باشد.

تجهيزات

لیست تجهیزات و مراجع آزمایشگاه

ردیف نام دستگاه تعداد
1 Documenting Process Calibrator 1
2 Multi Calibrator 1
3 True Temperature Meter 1
4 Temperature Calibration Bath 2
5 Reference Temperature Calibration Bath 1
6 Dry Block Temperature Calibrator 2
7 Calibration Furnace 1
8 PRT 5
9 Thermocouple Type S 1600 with cold junction 1
10 Thermocouple Type S 1600 1
11 Thermocouple type S 1
12 Mini TPW Cell 1
13 SPRT 2
14 Multi Data Acquisition 3
15 Working thermocouple 15
16 Working Pt100 10
17 FIELD Communicator 1
18 Reference MultiMeter 1
19 MultiProduct Calibrator 1
20 Reference Decade Resistor 1
21 Reference Capacitance Decade Box 1
22 Clamp Meter 1
23 Digital MultiMeter 2
24 High Accuracy Decade Box 2
25 Pneumatic Dead-Weight Tester 2
26 Dual piston Hydraulic Dead-Weight Tester 1
27 Hydraulic Electronic Calibration System 1
28 Pneumatic Electronic Calibration System 1
29 Pressure/Vacuum Hand Pump 2
30 Vacuum hand pump 2
31 Pressure Test Gauge 12
32 Pressure Calibrator 2
33 Pressure Module 8
34 Liquid to Liquid Separator 1
35 Portable Humidity-Temperature Meter 1
36 Data Logger 3
37 Power Supply 2
38 Weight Set 4

کالیبراسیون‌های قابل انجام

عنوان استاندارد

كاليبراسيون انواع حسگر و دماسنج و ترنسميتر مرجع و صنعتي ترموكوپلی و ارائه معادله و نمودار كاليبراسيون ،با توانايی پشتيبانی پروتوكول HART (درمحل آزمايشگاه يا در سايت مشتری در گستره از 100- تا 1200 درجه سلسيوس)
ISIRI 2552
IEC 60584-3
ASTM E 220
ASTM E 230
EURAMET cg-8


كاليبراسيون انواع حسگر و دماسنج و ترنسميتر مرجع و صنعتی مقاومت پلاتينی و ارائه معادله و نمودار كاليبراسيون ،با توانايی پشتيبانی پروتوكول HART (درمحل آزمايشگاه يا در سايت مشتری در گستره از 100- تا 850 درجه سلسيوس)
ISIRI 6966
IEC 60 751
ASTM E 644
DKD-R-5-1
كاليبراسيون انواع حسگر و دماسنج و ترنسميتر مرجع و صنعتي ترميستوری و ارائه معادله و نمودار كاليبراسيون (درمحل آزمايشگاه يا در سايت مشتری در گستره 100- تا 300 درجه سلسيوس) ASTM E 879

كاليبراسيون انواع دماسنج عقربه ای شامل دوفلزی(Bi-metallic) و سيستم پرشده(Filled system) و ارائه معادله و نمودار كاليبراسيون (درمحل آزمايشگاه در گستره از 100- تا 300 درجه سلسيوس يا در سايت مشتری در گستره از 100- تا 140 درجه سلسيوس )
ISIRI 6176
ISIRI 6175
JIS B 7528
JIS B 7529


كاليبراسيون انواع دماسنج مايع در شيشه مرجع ، معمولی، صنعتی، طبی و ارائه معادله و نمودار كاليبراسيون (درمحل آزمايشگاه در گستره از 100- تا 300 درجه سلسيوس يا در سايت مشتری در گستره از 100- تا 140 درجه سلسيوس)
ISIRI 6794
ISIRI 6173
ISIRI 7808-1
ISIRI 10313


كاليبراسيون انواع محفظه كنترل شده دمايی شامل انواع محيط های كاليبراسيون ، انواع فريزر، انواع انكوباتور، انواع كوره، انواع آون، سالت اسپری، MFI و انجام آزمون و گزارش پايداری و يكنواختی دما در حداكثر 60 موقعيت مكانی (درمحل آزمايشگاه يا در سايت مشتری در گستره 100- تا 1200درجه سلسيوس )
IEC 60068-3-7
ISO 1133-1
IEC 60068-3-5


كاليبراسيون انواع گيج ، ترنسميتر و ترنسديوسر فشار و اختلاف فشار و ارائه معادله و نمودار كاليبراسيون ،با توانايی پشتيبانی پروتوكول HART (درمحل آزمايشگاه يا در سايت مشتری در گستره 1- تا 700 بار)
ISIRI 6819-1
ISIRI 6819-2
ISIRI 6819-3
DKD-R 6-1
 • مسئول فنی: نوذر ایرانی
 • داخلی: 4056
 • آدرس پست الکترونیکی nirani@nri.ac.ir
 • مدیر فنی آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون کارشناس پژوهشگاه نیرو از سال 1387

افراد کلیدی آزمایشگاه