چهارشنبه 30 خرداد 1403

با توجه به نياز پروژه‌های تحقيقاتی مركز شيمی و مواد و همچنين نياز صنعت برق به آزمونهای مربوط به مواد كامپوزيتی و سراميكی مورد استفاده در اين صنعت ،آزمايشگاه سراميك و پليمر تأسيس گرديده است. اين آزمايشگاه مجهز به تجهيزات آزمايشگاهی و كارگاهی در دو زمينه سراميك و پليمر می‌باشد. قابليت‌های اين آزمايشگاه به این شرح می‌باشد: انجام فرآيندهای ساخت سراميك‌ها و لعاب‌ها و برخی از آزمايش‌های مربوط به خواص فيزيكی و شيميايی، آميزه‌كاری، فرآيند كردن مواد پليمری و آزمونهای مرتبط با خواص آنها و همچنين آزمونهای غيرالكتريكی مربوط به مقره‌های كامپوزيتی. اين آزمايشگاه آمادگی ارايه خدمات آزمايشگاهی، كارگاهی، مشاوره‌ای و فنی- مهندسی را دارا می‌باشد.

 

آدرس پست الکترونیکی : Reflab@nri.ac.ir
تلفن: (داخلی ٤٠٤٨)٨٨٠٧٩٤٠٠

دامنه فعالیت

 • سختی سنجی Shore A لاستيك ها
 • آزمون‌های مكانيكی مقره‌های كامپوزيتی آويزی/ كششی و Line Post
 • آزمون‌های مواد هسته مقره‌های كامپوزيتی
 • آزمون سختی روكش مقره‌های كامپوزيتی
 • بررسی گيرش سيمان شامل تست ويكات
 • اندازه‌گيری استحكام فشاری بتن و سراميك‌ها
 • بررسی رفتار رئولوژی دوغاب‌های سراميكی شامل اندازه‌گيری ويسكوزيته
 • اندازه‌گيری دانسيته، تخلخل و درصد انقباض خشك و پخت نمونه‌های سراميكی
 • اندازه‌گيری زبره لعاب‌های سراميكی
 • اندازه‌گيری دانه‌بندی انواع پودرهای سراميكی
 • اندازه‌گيری مقاومت الكتريكی نمونه‌های عايق
 • اندازه‌گيری pH دوغاب‌های سراميكی
 • اندازه گيری پلاستيسيته نمونه‌های سراميكی
 • اندازه‌گيری مقاومت در برابر شوك حرارتی نمونه‌های سراميكی
 • انجام خدمات مربوط به آماده سازی پودرهای سراميكی در حد نانومتری
 • انجام خدمات مربوط به پخت نمونه‌های سراميكی (تا ١٤٠٠ درجه سانتی‌گراد) در كوره‌های الكتريكی آزمايشگاهی

مواد مورد آزمون

 • انواع مقره‌های كامپوزيتی آويزی/كششی و Line post
 • نمونه‌های پليمری
 • نمونه‌های سراميكی
 • نمونه‌های سيمان و بتن

آزمون‌های قابل انجام

ردیف عنوان شماره استاندارد
1 اندازه‌گيری استحكام فشاری سيمان   ASTM C40-9
2 اندازه‌گيری ويسكوزيته نمونه‌های سراميكی   ASTM D5125
3 اندازه‌گيری جذب آب، تخلخل و دانسيته نمونه‌های سراميكی DIN EN 7,8,9-725
4 سختی سنجی Shore A نمونه‌های پليمری ASTM D2240
5 آزمون بار- زمان هسته متصل شده (آزمون ٩٦ ساعته طراحی مقره‌های كامپوزيتی) IEC 61109
6 آزمون‌های مواد هسته مقره‌های كامپوزيتی IEC 61109 , IEC 61952
7 آزمون بار مكانيكی - زمان و مقاومت فصل مشترك يراق‌آلات و روكش مقره (آزمون ٩٦ ساعته نوعی مقره‌های كامپوزيتی) IEC 61109
8 آزمون اشتعال‌پذيری مقره‌های كامپوزيتی IEC 61109 , IEC 61952
9 آزمون سختی روكش مقره‌های كامپوزيتی IEC 61109 , IEC 61952
10 آزمون كنترل MDCL مقره‌های كامپوزيتی Line Post IEC 61952

ساير خدمات قابل انجام

 • ارزيابی كارشناسی انواع نمونه‌های سراميكی و پليمری
 • ارايه خدمات مشاوره در زمينه ساخت انواع نمونه های مهندسی سراميكی و پليمری
 • ارايه دوره‌های آموزشی در زمينه آزمونهای مربوط به ارزيابی نمونه‌های سراميكی و پليمری
 • ارايه خدمات آزمايشگاهی به شركت‌های توليد كننده و مصرف كننده مقره‌های كامپوزيتی