چهارشنبه 30 خرداد 1403
 • امکان سنجی فنی، اقتصادی و زیست محیطی تامین آب مورد نیاز واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین
 • خدمات مشاوره در زمینه تحقق، مطالعه و ریشه یابی حوادث، ارزیابی تخصصی و تهیه گزارشات و ارائه خدمات کارشناسی مرتبط با حوزه معاونت راهبری تولید
 • خدمات مشاوره در زمینه پیاده سازی سیستم نرم افزاری واحد ارزیابی عملکرد و پایش دفاتر بازار برق
 • تعیین پارامترهای دینامیکی اجزای یک واحد از هر کدام از نیروگاه‌های شیروان و نیروگاه شهید کاوه
 • نظارت بر عملیات بازسازی پره‌های توربین نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
 • خدمات مشاوره و نظارت بر عمليات بازسازی پره‌های ثابت و متحرك توربين‌های گازی نيروگاه سيكل تركيبی كرمان
 • مشاوره و نظارت بر ساخت يك دست نازل رديف دوم توربين گازی فریم 5
 • خدمات مهندسی، نظارت عالی و كارگاهی بر ساخت پنج دست پره ثابت BBC TYPE9
 • خدمات مهندسی،نظارت عالی و كارگاهی بر ساخت پنج دست پره متحرك BBC TYPE9
 • خدمات مهندسی، نظارت عالی و كارگاهی بر ساخت پنج دست پره متحرك رديف اول آسك
 • خدمات مشاوره و نظارت بر تهيه اسناد مناقصه و ارائه مشاوره در تعيين پيمانكار واجد صلاحيت و نظارت بر خريد تعداد دو SET پره متحرك رديف اول توربين گازی آسك
 • نظارت بر بررسی علل كاهش عمر پره‌های رديف اول توربين گازی مدل GE-F9 در نيروگاه آبادان
 • طراحی وساخت دستگاه قابل حمل اندازه گيری ارتعاش و جريان به همراه نرم افزار تشخيص خطای موتور القائی به روشMCSA با استفاده از كامپيوتر دستی
 • خريد خدمات كارشناسی تست كارايی واحد يك بخار
 • همكاری داخلی طراحی و پياده سازی سيستم كانديشن مانيتورينگ با آناليز ارتعاشات توربوژنراتور واحد4 نيروگاه رامين اهواز
 • طراحی و پياده سازی سيستم كانديشن مانيتورينگ با آناليز ارتعاشات توربوژنراتور واحد4 نيروگاه رامين اهواز
 • تدوين دانش فنی ساخت نازل‌های سوخت گاز توربين‌های گازی نيروگاه قم و ساخت 18 عدد نازل سوخت گاز جهت نصب در واحد
 • تهيه طرح نگهداری و تعميرات بر پايه قابليت اطمينان(RCM) برای يك واحد گازی نمونه (V94.2) و به كارگيری آن با استفاده از زير ساخت‌های موجود نيروگاه
 • تعيين پارامترهای ديناميكی اجزای نيروگاه چابهار
 • تعيين پارامترهای ديناميكی سيستم تحريك، گاورنر، و توربين واحد شماره 4 نيروگاه بخار شهيد رجائی
 • تعيين پارامترهای ديناميكی يك واحد بخار نيروگاه سيكل تركيبی فارس
 • مشاوره و انجام تست‌های شناسايی پارامترهای ديناميكی واحد يك نيروگاه مارون
 • تست‌های شناسايی پارامترهای ديناميكی اجزاء واحدهای نيروگاه سمنان
 • تعين پارامترهای ديناميكی اجزاء يك واحد بخار نيروگاه سيكل تركيبی خيام
 • تعيين پارامترهای ديناميكی سيستم‌های گاورنر ، توربين و تحريك شركت توليد و بهره برداری سد و نيروگاه دز
 • تعيين پارامترهای ديناميكی سيستم تحريك گاورنر، توربين و ژنراتور واحد 3 فاز يك نيروگاه شهيد عباسپور
 • تعيين پارامترهای ديناميكی سيستم تحريك ، گاورنر ، توربين و ژنراتور واحد 3 بخار نيروگاه سيكل تركيبی رجائی
 • استخراج مدل تجهيزات اصلی نيروگاه‌های برق آبی و تهيه كليه بلوك دياگرام‌ها و پارامترهای كنترلی و اطلاعات مورد نياز جهت تمديد پروانه بهره برداری نيروگاه سد اميركبير (يك واحد)
 • مدلسازی ديناميكی، انجام تست‌های شناسايی پارامترهای ديناميكی و كاهش نوسانات توان راكتيو يك واحد طرح توسعه نيروگاه مسجد سليمان
 • تعيين مدل يكپارچه و پارامترهای ديناميكی اجزای نيروگاه سيكل تركيبی مشهد و استخراج ليست نيازمندی‎های معاونت برنامه‎ريزی و نظارت بر امنيت شبكه جهت اخذ تاييديه پروانه ادواری توليد برق نيروگاه
 • خدمات مشاوره و نظارت بر خدمات آزمایشگاهی و پژوهشی و متالورژیکی در ساخت داخلی قطعات و تجهیزات مورد استفاده در توربین های گازی شرکت مدیریت تولید برق ری
 • انجام تست‌های ديناميكی جهت اخذ پروانه دائم توليد نيروگاه رامين
 • ارزيابی عملكرد قطعات داخل مسير داغ توربين‌های گازی
 • طراحی ، ساخت و پياده سازی سيستم پايش وضعيت و عيب يابی نيروگاه‌های برقابی با آناليز ارتعاشات
 • همكاری داخلی تدوين دانش فنی پايش به هنگام وضعيت عمر باقيمانده لوله‌های سوپرهيتر بويلر و اجرای آن در يك واحد نيروگاهی
 • ارزيابی و بررسی كيفی آب خام رودخانه چالوس جهت احداث تصفيه خانه طرح تامين آب شرب نوشهر و چالوس
 • بررسی علل شکست پیچ تورک تیوب روتور توربین گاز نیروگاه قم و ارائه روش های بهبود
 • نظارت و تحویل گیری پره های بازسازی شده توربین های گازی نیروگاه سلطانیه زنجان، چابهار و نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر
 • بررسی علت حادثه واحدهایG12 و G13 نيروگاه سيكل تركيبی چابهار
 • محاسبه هزينه راه اندازی و خاموشی يك واحد بخاری نيروگاه طوس
 • تست كارايی و تنظيمات 2 واحد گازی نيروگاه دماوند
 • انجام آزمون عملكرد بويلر و سيكل بخار واحد شماره 1 نيروگاه طرشت
 • امكان سنجی فنی و اقتصادی انواع روش‌های آماده سازی زغال سنگ (طبس)
 • تدوين دانش فنی طراحی، ساخت و تست نازل‌های سوخت توربين‌های گازی GE-F9 و ساخت يك دست نازل جهت نصب آزمايشی در يك واحد نمونه
 • انجام تست كارايی و تنظيمات tuning) 3) واحد گازی نيروگاه دماوند در شش نوبت
 • خدمات تست كارايی واحدهای 7،8،10،11،12،16،19،20 در تيپ‌های مختلف در شركت مديريت توليد برق ری (نيروگاه گازی ری)
 • ارزیابی و بررسی عملکرد قطعات ساخت داخل مسیر گاز داغ قطعات نیروگاهی
 • همكاری داخلی طراحی و ساخت دستگاه قابل حمل اندازه‌گيری ارتعاش
 • همكاری داخلی تدوين استراتژی عيب يابی ماشين‌های دوار نيروگاهی
 • تدوين دانش فنی ساخت شرود سگمنت‌های رديف اول تا چهارم توربين گازی ميتسوبيشی نيروگاه قم و ساخت يك ست از هر رديف
 • مشاوره و نظارت بر پروژه‌ی بررسی بازيابی سوپرآلياژ FSX-414 به كار رفته در ساخت نازل رديف اول توربين گازی
 • نظارت بر ساخت سه ست پره ثابت رديف اول ميتسوبيشی
 • خدمات مهندسی، نظارت عاليه و نظارت كارگاهی بر بازسازی 19 ست از پره‌های ثابت و متحرك توربين گازی GE-F9 نيروگاه خيام
 • بررسی و مطالعه سيستم زغالشويی بهينه در نيروگاه طبس
 • تهيه بسته نرم‎افزاری ارزيابی آنلاين عملكرد نيروگاه‌های گازی و سيكل تركيبی و پياده سازی در يك نيروگاه نمونه
 • طراحی و ساخت سيستم دوده زدای آكوستيكی برای سطوح حرارتی بويلر نيروگاه‌های بخار و پياده‎سازی آن در يك نيروگاه نمونه جهت افزايش راندمان
 • تحليل تنش و خزش بر روی دو نوع لوله‎های سوپرهيتر در نيروگاه بندرعباس جهت بررسی امكان جايگزينی آنها
 • مشاوره در خصوص طراحی، ساخت، مونتاژ و تحويل بدنه و اجزاء داخلی يك عدد كنترل ولو 1/2-1 اينچ كلاس 1500 مربوط به ايستگاه اسپری ری هيت بويلر نيروگاه شازند
 • بررسی اثر وزش باد و درجه حرارت بالا بر عملكرد برج خنك‎كن يكی از واحدهای نيروگاه شهيد منتظری و تعيين ميزان محدوديت توليد ناشي از آن
 • تدوين بسته‌های كاربردی بهبود عملكرد (ظرفيت و راندمان) نيروگاه‌های بخاری از طريق بهسازی ژانگستروم، سيستم احتراق و تميزكاری كندانسور
 • تدوين بسته‌های كاربردی ارتقای واحدهای گازی F9 و مقايسه آن با ساير گزينه‌های توسعه ظرفيت
 • مقايسه فنی و اقتصادی بازتوانی يكی از واحدهای بخاری نيروگاه بندرعباس با طرح‎های تكميل بخش بخار سيكل تركيبی نيروگاه خليج فارس يك بلوك سيكل تركيبی تيپ V94.2
 • خريد خدمات كارشناسی و مشاوره جهت نصب سيستم ضد يخ‎زدگی بر روی پره‎های گايدون كمپرسور واحدهای گازی GE-F9 نيروگاه سيكل تركيبی شركت مديريت توليد برق شهيد رجايی
 • نظارت بر ساخت و تست‎های الكتريكی و مكانيكی 60 عدد شينه آب گذر ژنراتور320 مگاواتی نيروگاه شهيد منتظری اصفهان
 • اندازه‎گيری پارامترهای ديناميكی توربوژنراتور واحد 1 بخار نيروگاه شهيد سليمی نكا
 • نظارت بر انجام تست‎های off-line عايقی و ارزيابی وضعيت عايقی (عمرسنجی) استاتور واحد 2 نيروگاه شازند اراك
 • تعيين پارامترهای ديناميكی اجزاء يك واحد گاز BBC نيروگاه مشهد
 • آناليز تخريب و تدوين دستورالعمل بازسازی و نظارت بر عمليات بازسازی پوسته داخلی واحد يك نيروگاه سبلان